loader image

AKTUALITÁSOK

Az Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház hivatalos álláspontja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia „Az Egyház élő hitével összhangban” című körlevelére

kiadva 2009.október 12-én

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívta fel hívei figyelmét a katolikus hit megőrzésének fontosságára az újpogányság egyre terjedő szellemével szemben. További veszélyekként megemlítik még az elvilágiasodást, a szabad eszméket, a globalizációt, és más keresztény egyházakra is célzást tesznek, amelyekkel szemben szerintük egyedül ők képviselik az „igazságot”. A testület levelét szeptember 20-án közzétették, és minden katolikus templomban felolvasták.

Legfőbb mondanivalójával – első hallásra talán meglepő módon – mi is tökéletesen egyetértünk, noha az iromány tartalma eléggé önellentmondásos és általánosságban kritizálható is. Egyetértünk azzal, hogy a magyarság ősi tradicionális vallását és a tőle teljesen idegen katolicizmust nem lehet összevegyíteni, ahogyan a katolicizmusnak sem lett volna szabad átvennie és átértelmezve magába olvasztania más, nála sokkal ősibb vallások szokásrendszerét, rituáléját és ünnepeit. A katolikus egyház jelenleg sokkal „pogányabb”és „barbárabb” szokásokat vall magáénak, mint azok a vallási közösségek, amelyeket ezzel az általa pejoratíve használt jelzővel illet és támad. Elég csak fő mítoszalakjuk, Jézus vérének jelképes megívására és testének megevésére utalnunk, amit szertartásaikon űznek. Ami pedig egyik fő jelképüket, a feszület illeti, ez számunkra csak egyókori kivégzőeszközön szenvedő, haldokló ember mementója, amely inkább félelmet és riadalmat kelt, semmint megnyugvást és kiengesztelődést sugároz. A valódi emberszeretet és az egészséges életszemlélet nevében mi elzárkózunk e barbár szokásoktól.

Az Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház nem tartja magát pogánynak vagy újpogánynak, hiszen a „pogány” egy, a keresztények által eredendően a tradicionális európai vallásokra kreált szitokszó. Természetesen pogányok vagyunk, ha pogány mindenki, aki a kinyilatkoztatásos-látomásos, misztikus messiásvallásokkal szemben a kozmikus és természet közeli hagyományok örök vallásához tér vissza. Őseink azonban saját azonosításukra sohasem használták ezt a szót, nem nevezték magukat pogányoknak.

Miközben a katolicizmus elveti a fejlődést és jellemző módon még ma is ókori prófétáik látomásaira és hallucinációira építi a hitét, addig mi igyekszünk az ősi magyar vallási tradíciót olyan formában visszaadni a ma emberének, ahogyan az természetes módon fejlődött volna, ha a kereszténység hagyta volna.

Felemeljük szavunkat a katolicizmus történelemhamisítási törekvéseivel szemben is. A katolicizmus ugyanis egyértelműen a judaizmushoz köthető, egy abból kiváló és bizonyos tekintetben azzal szembeszegülő, internacionalista jellegű óriásszekta. Sohasem voltak magyar gyökerei, így a magyarsággal való azonosítása pusztán önfelértékelő demagógia és nyilvánvaló agitprop eszköz. A katolicizmus tehát nem magyar, ahogyan az ideiglenesen hazánkban állomásozó kommunista eszmék és szervezetek sem voltak eredendően magyarok. Óriási hazugsága a katolikus propagandának, hogy a katolicizmus érdekében tevékenykedő I. István király államalapítónk lenne, és ekként kellene őt tisztelnünk. 1896-ban ezeréves államiságunkat ünnepeltük ( millennium), és ezt komoly tudományos kutatások előzték meg. Az 1896. évi VII. tv. és a Magyar Tudományos Akadémia vizsgálatai által is elismert államalapítónk és számunkra egyben őseink vallásának védelmezője Árpád fejedelem. Azért Árpádhoz nyúlunk vissza, mert ő volt az utolsó boldog, organikus, életigenlő korszak letéteményese; egy korszak autentikus szimbóluma. Mások legfeljebb csak az első keresztényállam (I. István király), az első kommunista állam (Kun Béla), az első fasiszta állam (Szálasi Ferenc) vagy az első szocialista állam (KádárJános) alapítói lehetnek.

A mi vallásunk egykori intézményrendszerét lerombolták, vagyonát elrabolták, vallásos rituáléit betiltották, papjait legyilkolták, híveit üldözték, ráadásul még a történelmi szerepét és az emlékét is meghamisították. Mindezt egy akkor alig ezeréves múltra visszatekintő, türelmetlen és látomásos vallás nevében követték el a történelemelőtti időkből származó, sokezer éven átívelő, organikusan felépülő tudásanyag megsemmisítése végett. E rombolás ideológiai alapjait a Római Katolikus Egyház teremtette meg, és maga a gyászos tett is jórészt az ő lelkén szárad.

Vatikán Állam helytartójaként a római katolikus egyház magyarországi vezetőségének inkább önmérsékletet és megbánást kellene tanúsítania a szabadgondolkodók, más hazai egyházak és vallási közösségek ellen elkövetett régi, de el nem évült bűnei miatt. Példát vehetnének II.János Pálról, aki pápasága alatt elismerte a katolicizmus múltbeli bűneit és bocsánatot kért miattuk. Egy ilyen meakulpát a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától is joggal elvárhatunk. A „pogányság”elmarasztalása helyett sokkal inkább ennek lenne itt az időszerűsége, mert egy régóta – és a jelek szerint folyamatosan – halmozódó történelmi adósságot törlesztene.

Az Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház vezetősége

Több blogban is írtak rólunk, amelyek közül csak ezt emelnénk ki.

Válaszaink a Hetek újságnak

„Tisztelt Egyházvezető! A Hetek című lap számára készítek cikket a pogány vallásokról, ehhez szeretnék az alábbi kérdésekre választ kapni:

  • Körülbelül hány taggal rendelkezik egyházuk?
  • Milyen módon csatlakozhatnak a hívők?
  • Mit jelent az, hogy az örök körforgásban hisznek? Ez olyasmi, mint a reinkarnáció?
  • Honlapjukat olvasva kitűnik, hogy meglehetős ellenérzéssel viseltetnek a kereszténység iránt. Mi ennek az oka?

Köszönettel: Hetek szerkesztősége 2009.10.07″

Körülbelül hány taggal rendelkezik egyházuk?

Az Árpád Egyházat (rövidített elnevezés) 2008 őszén jegyezték be, és az APEH 1% -os támogatási listáján szereplő 169 egyházból a 87-ek vagyunk, 170 felajánlóval.

Milyen módon csatlakozhatnak a hívők?

A csatlakozás jelenleg személyes kapcsolatépítés vagy a honlapunkon keresztül történő jelentkezés révén történhet, de aktívan ténykedünk egy közösségi jellegű internetes oldal, valamint az egész országot lefedő, sőt az országhatárainkon is átívelő szervezeti struktúra felépítésén..

Mit jelent az, hogy az örök körforgásban hisznek? Ez olyasmi, mint a reinkarnáció?

Az örök körforgás kicsit sarkított kifejezés. A lényeg az örök megújulás és az a felfogás, hogy az ember nem szakítható ki önkényesen az élő és élettelen, szerves és szervetlen világból, nem egy olyan lény, akinek bárki alárendelte volna a Földet.

Az ember az organikus, egymásba fonódó világ része, az ember maga is azoknak az emberi léptékkel objektív törvényszerűségeknek van alávetve, mint bármi más. Ebből egy olyan organikus felfogás, létszemlélet következik, mely a kereszténység, az embernek és az istennek e közegből való kiszakítása előtt minden nép számára egyértelmű volt, elég csak meg a görög, etruszk vagy római hagyományokra utalni. A magyar hagyományok is ezt az egyetemes konklúziót mutatják nekünk, de természetesen saját, magyaros „ízzel”: mondáinkon keresztül hozzánk szólnak, bennünket szólítanak. Nietzsche találó megfogalmazásával élve csak a tömlőszerű emberi felfuvalkodottság fogad el olyan torz képet, mely szerint az emberiség, illetve az egyén az alfa és az ómega, illetve hogy az ember pótolhatatlan, tőle forog a Föld – az organikus felfogás szerint az ember egy önmaga tökéletesítésére törekvő, örökké megújuló életfa egyik hajtása, levele. Az élet valójában egy önmagába visszatérő, ciklikus jelenség, melynek örök megújulása egyszerre teszi dinamikussá és az emberi léptékkel végtelen lánc miatt statikussá is azt.

Honlapjukat olvasva kitűnik, hogy meglehetős ellenérzéssel viseltetnek a kereszténység iránt. Mi ennek az oka?

2009. szeptember 20-án olvasták fel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét, amelynek a legfőbb mondanivalójával – talán első hallásra meglepő módon – mi is tökéletesen egyetértünk, noha az iromány tartalma eléggé önellentmondásos és általánosságban kritizálható is. Egyetértünk azzal, hogy a magyarság ősi tradicionális vallását és az attól teljesen idegen katolicizmust nem lehet összevegyíteni. Az általunk ismert -ősmagyar- jellegű vallási közösségek között, sajnos, nem leltünk egyetlen egyet sem, amely ne próbálkozna ezzel. Mint ahogyan egyre több európai országban feléled az ősök és vallásuk tiszteletének a hagyománya, úgy mi is igyekszünk feléleszteni mindazt, amit őseink a katolicizmus egyeduralkodása előtti természetes vallásukban tiszteltek. Más kérdés, hogy ők nem voltak olyan szerencsések, mint az az internacionalista vallás, amely a kommunista-szocialista időszakot is képes volt átvészelni. Ezzel szemben a mi vallásunk egykori intézményrendszerét lerombolták, vagyonát elrabolták, vallásos rituáléit betiltották, papjait legyilkolták, híveit üldözték, ráadásul pedig még a történelmi szerepét és az emlékét is meghamisították. Mindezt egy akkor alig ezeréves múltra visszatekintő, türelmetlen és látomásos vallás nevében követték el a történelemelőtti időkből származó, sok ezer éven átívelő, organikusan felépülő tudásanyag megsemmisítése végett. E rombolás ideológiai alapjait a Római Katolikus Egyház teremtette meg, jórészt a gyakorlatba is átültetve azokat. Táltosaink a vallásuk és szokásaik sárba tiprása láttán jövendölést tettek. Ez volt az úgynevezett turáni „átok”, amely szerint mindaddig, amíg idegen vallás uralkodik hazánkban, itt mindig széthúzás és ellenségeskedés lesz magyar és magyar között.

Meggyőződésünk szerint ennek csak akkor lesz vége, ha visszatérünk ősi gyökereinkhez, ismét felfedezzük és birtokba vesszük a -gyökérmetszők- által elfeledésre ítéltetett hagyományainkat, és újra felépítjük azt az organikus társadalmat, amelyet ezer éve leromboltak. Visszaadni a határainkon belül és kívül élő véreinknek az ősidőkben létrejött, az őshazából származó, a sajátos lelki alkatunkat tükröző -magyar vallásunkat-, az igazi nemzeti identitásunkat, és így megszüntetni a széthúzás és az ellenségeskedés okát – ez a legfőbb célunk.

A hetek cikke -amely egyértelmű válaszaink ellenére számos valótlan összemosást, hibás állítást és sztereotípiát is tartalmaz rólunk. Még a pontos nevünket is elírták. Ezen hibáknak kértük a kiigazítását.

Egy paródiára ihlette az egyik tagunkat, amelyhez mindenkinek vidám perceket kívánunk: Zavarosi Demeter levele Magyarország apostolához, A BARBÁR POGÁNYOKTÓL MENTS MEG URUNK MINKET?

Adó 1 százalék felajánlás

Adója 1%-át felajánlhatja az egyházunknak – Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyesület – támogatására.

TECHNIKAI SZÁM: 1809

Segítségét köszönjük!


ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat | Süti-Cookie-tájékoztató

KAPCSOLAT

  Írjon nekünk!

  Facebook csoportunk


© Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyesület,
minden jog fenntartva